Veelgestelde vragen

Wat is vrijwilligerswerk?

‘Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.’ Dat is de officiële definitie van vrijwilligerswerk.

Zoals uit de definitie blijkt, heeft vrijwilligerswerk een aantal kenmerken:

  • Het is onbetaald.
  • Het is niet verplicht.
  • Het komt ten goede aan anderen of de samenleving.
  • Er is een zekere mate van organisatie.

Op zich heeft vrijwilligerswerk geen winstoogmerk, maar het kan wel binnen een winstgevende onderneming plaatsvinden. Sommige vrijwilligers werken immers bij betaalde voetbalorganisaties of grote zorginstellingen, zoals ziekenhuizen.

Belastingdienst en UWV
Volgens de belastingdienst is een vrijwilliger een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis werkzaamheden verricht. Dit doet deze persoon voor een organisatie of instelling die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, of voor een sportorganisatie, of voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning ontvangt.

In de Regeling vrijwilligerswerk in de WW die het UWV hanteert, is de definitie verder uitgebreid en aangescherpt.

Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?

Heb je  een uitkering en wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om je  sociale contacten te onderhouden of om een zakelijk netwerk op te bouwen.

Heb je  een WW-uitkering? Dan heb je  toestemming van het UWV nodig voordat je met vrijwilligerswerk kunt beginnen. Het vrijwilligerswerk mag je kans op betaald werk namelijk niet verkleinen. Daarnaast beoordeelt het UWV of het werk dat je wilt gaan doen, ook echt vrijwilligerswerk is. Meer informatie vind je op de website van het UWV.

Heb je een andere uitkering van het UWV? Kijk hier welke regels gelden.

Heb je een bijstandsuitkering van de gemeente Heiloo? Neem dan contact op met je consulent van de Dienst Sociale Zaken.

Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe?

Voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs heeft de gemeente een collectieve verzekering afgesloten. Je bent hierdoor automatisch verzekerd tijdens het vrijwilligerswerk als je een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt. Brandweer- en politievrijwilligers kunnen hier geen gebruik van maken.

Je meldt eerst de schade bij je eigen verzekering of die van de (vrijwilligers)organisatie. Wordt je aanvraag daar niet in behandeling genomen, dan kunt je een beroep doen op deze speciale verzekering van de gemeente.

 

Hoe zit het met de belasting als ik vrijwilligerswerk doe?

Als je vrijwilligerswerk doet, krijg je soms een vergoeding. Deze vergoeding is in sommige gevallen niet belast.
Meer informatie vind je op de site van de belastingdienst

Doe je vrijwilligerswerk voor een ANBI?
Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag je een bedrag aftrekken als een gewone gift.

N.B. Als je een uitkering hebt en je ontvangt vergoedingen voor je vrijwilligerswerk, dan heb je niet alleen te maken met de Belastingdienst, maar ook met je uitkerende instantie. Meer informatie kun je krijgen van het UWV of van je consulent bij de Dienst Sociale Zaken.

 

Wat houdt een vrijwilligersovereenkomst in?

In een vrijwilligersovereenkomst staan afspraken tussen de vrijwilliger en de organisatie. Bijvoorbeeld over de werkzaamheden, een eventuele onkostenvergoeding, proefperiode, opzegtermijn, enzovoort. Niet alle vrijwilligersorganisaties werken met een overeenkomst. Het is niet verplicht, maar het is aan te raden. Klik hier voor een modelovereenkomst.

 

 

Waar kan ik een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Het aanvragen van een VOG en meer informatie hierover is te vinden op de website van Justis

Voor alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheids- en risicovolle situatie is de VOG gratis beschikbaar. De vrijwilligersorganisaties die beleid hebben ontwikkeld en afspraken hebben gemaakt over het voorkomen van (seksueel) overschrijdend gedrag komen daarvoor in aanmerking.

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo vinden het belangrijk dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties veilig hun werk kunnen doen en dat vrijwilligersorganisaties een beleid hebben op het gebied van sociale veiligheid. Daarvoor hebben de vrijwilligerssteunpunten in de vier gemeenten een aantal instrumenten ontwikkeld. Die kunnen de vrijwilligersorganisaties helpen het beleid goed op te zetten.

Waar vind ik een Vertrouwenspersoon?

Voor organisaties en verenigingen die (nog) geen eigen Vertrouwenspersoon hebben of bewust een Vertrouwenspersoon buiten de organisatie willen kiezen om drempels te verlagen, is het mogelijk om hun vrijwilligers, leden, cliënten te wijzen op de mogelijkheid hun verhaal te doen en adviezen te krijgen over hoe verder te handelen, bij een externe (kosteloze) deskundige Vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon voor de gemeenten Bergen en Heiloo:
Marieke Kegels, Maatschappelijk dienstverlener MEE & de Wering
e-mail: M.Kegels@meewering.nl
telefoon: 06 28320488 of 088 0075 000 (vraag naar Marieke Kegels)
Marieke Kegels stelt zich voor

Vertrouwenspersoon voor de gemeenten Uitgeest en Castricum:
Zita Onderwijzer, sociaal Raadsvrouw SOCIUS
e-mail: zonderwijzer@socius-md.nl
telefoon: 088 8876900

Hoe maak ik protocollen voor mijn organisatie om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

De maatregelen rondom het coronavirus versoepelen, daardoor kunnen vrijwilligersactiviteiten ook weer starten. Het is belangrijk dat organisaties maatregelen nemen om aan de richtlijnen van de overheid te voldoen en zelf keuzes maken hoe dat het best past bij de eigen mensen en activiteiten. Blijf daarover in gesprek! Op het platform Vrijwillige Inzet vind je een mooi Corona overzicht met protocollen, informatie en ondersteuningsmogelijkheden. Wanneer een organisatie weer kan beginnen hangt af van het besluit van de overheid. Hierbij is het erg belangrijk dat de organisatie voldoet aan de basisregels om besmetting te voorkomen.

Hoe maak ik mijn organisatie AVG bestendig?

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die van persoonsgegevens gebruikmaken, dus dit raakt ook jouw organisatie of vereniging.

Ondersteuning nodig?

  • In de BUCH-gemeenten worden meerdere bijeenkomsten  georganiseerd over dit onderwerp. Houd hiervoor de website van de vrijwilligersacademie in de gaten. Heb je interesse in een volgende training of individuele ondersteuning? Stuur een mail naar: s.wijsman@vipheiloo.nl
  • Het NOV heeft een 7-stappenplan ontwikkeld dat je op weg helpt met het opstellen van privacybeleid, het bewaren van persoonsgegevens, het informeren van vrijwilligers hoe om te gaan met gegevens en het melden van datalekken.
  • Via het Vrijwilligerspunt Westfriesland kunnen wij vanuit het Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo 50% korting bieden op het AVG-programma ontwikkeld door de stichting AVG voor verenigingen. Heeft u interesse neem dan contact op met Sigrid Wijsman: s.wijsman@vipheiloo.nl , 06 48500912. Wat de kosten zijn voor het gebruik van het AVG-programma hangt af van de omvang van je vereniging of stichting. Zijn er geen medewerkers in dienst (dus geen betaalde krachten), dan kost het programma € 250 per jaar (met korting € 125). Zijn er wel medewerkers in dienst, dan is het bedrag afhankelijk van het aantal. Meer informatie vind je hier.

Hoe maak ik vrijwilligersbeleid?

Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid is noodzakelijk om helderheid te creëren omtrent het vrijwilligerswerk in de eigen organisatie. Daarnaast vereist vrijwilligersbeleid ook onderhoud: voor het verbeteren van het vrijwilligerswerk is het nodig dat het betreffende beleid regelmatig geëvalueerd en bijgesteld kan wordt.

Op de website van Platform Vrijwillige Inzet is een overzicht gemaakt van verschillende handboeken . Deze handboeken kunnen ondersteunen bij het maken en onderhouden van vrijwilligersbeleid.

Hoe maak ik mijn organisatie veilig?

Sociale veiligheid bij vrijwilligersorganisaties en verenigingen in de BUCH
De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo vinden het belangrijk dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties veilig hun werk kunnen doen en dat vrijwilligersorganisaties een beleid hebben op het gebied van sociale veiligheid. Daarvoor hebben de Vrijwilligers Informatie Punten in de vier gemeenten een aantal instrumenten ontwikkeld. Die kunnen de vrijwilligersorganisaties helpen het beleid goed op te zetten.

Onderzoek heeft aangetoond dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict.

Voor alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheids- en risicovolle situatie is de VOG gratis beschikbaar. De vrijwilligersorganisaties die beleid hebben ontwikkeld en afspraken hebben gemaakt over het voorkomen van (seksueel) overschrijdend gedrag komen daarvoor in aanmerking.

Hoe maakt u preventief beleid?
Een goed aannamebeleid voor vrijwilligers, het samen vaststellen van omgangsregels en het informeren van alle betrokkenen in uw organisatie, het zijn stappen waarmee u preventief beleid vorm geeft in uw organisatie.   Met het volgende stappenplan zet u uw organisatie als veilige organisatie op de kaart en dat geeft vertrouwen aan alle betrokkenen.

Stap 1: Maak het ongewenst gedrag bespreekbaar
Ongewenst gedrag  kan  bij elke organisatie of vereniging voorkomen. Daarom is het belangrijk het onderwerp bespreekbaar te maken in de organisatie. Zet als bestuur het onderwerp minstens één keer per jaar op de agenda. Vertel bijvoorbeeld tijdens een algemene ledenvergadering of een vrijwilligersbijeenkomst wat jullie doen op dit gebied. Door steeds opnieuw aandacht te geven aan het voorkomen van seksueel ongewenst gedrag en misbruik, verkleint u de kans dat het gebeurt.

Stap 2:  Maak een risicoanalyse
Bij een risicoanalyse  gaat het erom te kijken wie wanneer en waar in de gelegenheid is ongewenst gedrag te vertonen en wie wanneer en waar kwetsbaar is. Bewustwording van het bestuur, begeleiders, vrijwilligers en de cultuur binnen de organisatie zijn hierbij belangrijk. Als u de risico’s kent kunt u aan de slag met preventie. Dus hoe u voorkomt dat er risicovolle situaties ontstaan.

Stap 3:  Maak gedragsregels en omgangsregels
De omgangsregels maakt u voor de hele organisatie: voor vrijwilligers, medewerkers, deelnemers, bestuur, echt iedereen. Het belangrijkste doel ervan is respect voor elkaar.
Door over omgangregels te praten, heeft u het automatisch ook over veiligheid binnen de organisatie. Op een positieve manier. Iedereen weet dan wat de normen zijn, dus weet iedereen ook wat ongewenst gedrag is.

Gedragsregels (ook wel gedragscode genoemd) maakt u voor begeleiders, dus voor vrijwilligers die een verantwoordelijkheid hebben voor deelnemers zoals bijvoorbeeld kinderen, jongeren of mensen met een verstandelijke beperking. Gedragsregels zijn, anders dan omgangsregels, afdwingbaar.

Stap 4:  Maak een aanstellingsbeleid
Veiligheid in uw vrijwilligersorganisatie begint al met het kiezen van goede vrijwilligers. Als u gaat werven, wees dan kritisch tijdens de sollicitatiegesprekken. Beter iemand afwijzen als u twijfelt, dan het risico lopen dat het misgaat. Wees duidelijk over uw verwachtingen, ook naar bestaande vrijwilligers. Zorg dat iedereen de gedragsregels tekent. En vraag naar of bied een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan bij kwetsbare functies of doelgroepen.

Stap 5:  Ontwikkel een Meldprotocol en stel een Vertrouwens(contact)persoon aan
Met een meldprotocol zet u precies op een rij wat er moet gebeuren als het een keer mis gaat. Door dit vooraf te doen voorkomt u misverstanden en verwarring. Daar komt nog bij dat het voor veel mensen, zoals ouders en familie, een gerust gevoel geeft dat zoiets goed geregeld is.
Met een vertrouwens(contact)persoon is er iemand in de organisatie waar iedereen met vragen of twijfels terecht kan. Ook bijvoorbeeld ouders en deelnemers aan de activiteiten. Als u een vertrouwens(contact)persoon hebt, maakt u duidelijk dat u veiligheid in uw organisatie serieus neemt.

Stap 6:  Informeer alle betrokkenen over het beleid
Informeer iedereen die betrokken is bij uw organisatie of vereniging over het beleid omtrent ongewenst gedrag en de preventie daarvan. Zorg dat het bestuur, de personeelsleden en vrijwilligers de gemaakte afspraken kennen. Stel ook leden, bezoekers, cliënten op de hoogte. Betrek ze waar mogelijk in de besluitvorming en zorg uiteindelijk voor heldere voorlichting over de noodzaak van preventief beleid. Denk hierbij aan website, nieuwsbrieven, posters, informatieavond, gadgets, brochures etc.

Toolkits
Er zijn verschillende toolkits ontwikkeld waar veel voorbeelden te vinden zijn van onder meer: risicoanalyses, omgangsregels, gedragscodes, meldprotocollen etc.
Website ‘In veilige handen’
Stappenplan Centrum Veilige Sport
de toolkit ‘Een veilige kerk’

Vertrouwenspersoon voor vrijwilligersorganisaties in de BUCH
Voor organisaties en verenigingen die (nog) geen eigen Vertrouwenspersoon hebben of bewust een Vertrouwenspersoon buiten de organisatie willen kiezen om drempels te verlagen, is het mogelijk om hun vrijwilligers, leden, cliënten te wijzen op de mogelijkheid hun verhaal te doen en adviezen te krijgen over hoe verder te handelen, bij een externe (kosteloze) deskundige Vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon voor de gemeenten Bergen en Heiloo:
Marieke Kegels, Maatschappelijk dienstverlener MEE & de Wering
e-mail: M.Kegels@meewering.nl
telefoon: 06 28320488 of 088 0075 000 (vraag naar Marieke Kegels)
Marieke Kegels stelt zich voor.

Vertrouwenspersoon voor de gemeenten Uitgeest en Castricum:
Zita Onderwijzer, sociaal Raadsvrouw SOCIUS
e-mail: zonderwijzer@socius-md.nl
telefoon: 088 8876900

Ondersteuning door Vrijwilligers Informatie Punten
De vier Vrijwilligers Informatie Punten in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo bieden ondersteuning bij het maken van preventief beleid.
Deze ondersteuning bestaat uit:

  • Informatieverstrekking door de steunpunten via hun websites, nieuwsbrieven en mediaberichten.
  • Individuele ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.

Voor meer informatie of een ondersteuningsvraag: maak een afspraak met het steunpunt in uw gemeente. 

Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo
Sigrid Wijsman; 06 48500912, s.wijsman@vipheiloo.nl

Team Vrijwillig Bergen
Annelieke Bosdijk; 072 519 1600, info@teamvrijwillig.nl

Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest
Sigrid Wijsman; 06 48500912, s.wijsman@vipuitgeest.nl

Vrijwilligers Informatie Punt Castricum
Ingrid Wellen; 0251 656562, i.wellen@welzijncastricum.nl

Hoe regel ik medezeggenschap van vrijwilligers?

Als organisatie kunt je je vrijwilligersbeleid verbeteren en de betrokkenheid van vrijwilligers versterken door de dialoog met hen goed te organiseren.

Als vrijwilliger kun je meer betekenen voor de organisatie waarvoor je jezelf inzet.  Dat kan door deel te nemen aan vormen van medezeggenschap binnen de organisatie.

Meer informatie is te vinden op: http://www.medezeggenschapvrijwilligers.nl/

Zijn er voorwaarden waaraan een vacature moet voldoen?

Vacatures die binnenkomen worden getoetst aan de onderstaande criteria. Deze zijn opgesteld door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

Functie-eisen
Vrijwilligerswerk dient voor een grote groep mensen toegankelijk te zijn. Daarom worden geen opleidingseisen gesteld (behalve, indien noodzakelijk, rijbewijs of EHBO-diploma). Bij ervarings-, sekse- en leeftijdseisen moet de reden hiervoor acceptabel zijn (bijvoorbeeld vrouwen in een blijf-van-mijn-lijf-huis).

Begeleiding en overleg
Er is een vast contactpersoon die ondersteuning en begeleiding biedt. Er moet een mogelijkheid zijn voor onderling overleg met andere vrijwilligers. Het takenpakket van de vrijwilliger dient duidelijk omschreven te zijn.

Tijdsduur
De organisatie mag van de vrijwilliger maximaal 20 uur per week inzet vragen.
De vrijwilliger kan uiteraard zelf bepalen of zij/hij meer uren wil werken.

Uitsluitingen
Er wordt niet bemiddeld voor profit-organisaties.
Er wordt niet bemiddeld voor privépersonen.
Het vrijwilligerswerk mag niet het karakter van onbetaalde arbeid hebben.
Het vrijwilligerswerk mag geen bezuinigingsmaatregel ten opzichte van betaalde arbeid zijn.